top of page
Almene Oplysninger

Almene Oplysninger

 

Rømer Iosif Advokatfirma er etableret på følgende adresse:

Skolegade 14

4300 Holbæk

 

Vi kan kontaktes på tlf. 71 74 35 51 eller mail aer@@riadvokat.dk

 

Vores CVR-nr. er 40 38 98 14.

 

Rømer Iosif Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

 

Rømer Iosif Advokatfirma har klientbankkonti i Jyske Bank.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

Advokaterne hos Rømer Iosif Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Alle advokater hos Rømer Iosif Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Lloyd´s Insurance Company S.A.. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Rømer Iosif Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Rømer Iosif Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Advokaterne hos Rømer Iosif Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Rømer Iosif Advokatfirma og/eller utilfredshed med en af Rømer Iosif Advokatfirmas advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28,1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

bottom of page