top of page

Forretningsbetingelser

Vi yder juridisk rådgivning i overensstemmelse med det Danske Advokatsamfunds regler, herunder reglerne god advokatskik.

Vi undersøger ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre os i at påtage os sagen. 

Efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask kan vi kræve legitimation fra vores klienter.

 Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med arbejdet for klienten behandles fortroligt. 

Fakturering sker blandt andet efter medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, og klientens økonomiske interesse i sagen. 

Forbrugere skal orienteres om, hvorledes salæret i den enkelte sag beregnes. Andre klienter kan anmode om et overslag over honorar eller kriterierne for beregning af honoraret. Disse overslag er som udgangspunkt alene vejledende, idet sagerne ofte udvikler sig anderledes end oprindeligt forrventet. Vi fakturere vores klienter månedeligt, kvartalsvis eller når sagen afsluttes medmindre der er indgået anden aftale. Moms tillægges fakturaen i henhold til de gældende regler.

Betalingsbetingelserne fremgår af honorarnotaen. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

Vi kan i visse sager kræve, at klienter foretager en a conto indbetaling, før vi begynder vort arbejde med opgaven. 

Vi er ansvarlige for den ydede rådgivinng i henhold til dansk rets almindelige regler, og vi er forsikret gennem anerkendt forsikringsselskab med dækningsbeløb, der som minimum svarer til Advokatsamfundets krav.

Vi hæfter ikke for rådgivning, der er ydet eller leveret af andre end os.

Ansvaret i forbindelse med vores rådgivning er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister herom kan alene indbringes for de danske domstole.   

 

foooter-logo1.png
bottom of page