top of page
Persondatapolitik

Rømer Iosif Advokatfirma (i det følgende kaldet ”advokatfirmaet”) er underlagt Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen (”Forordningen”), hvilket blandt andet betyder, at vi er forpligtede til at oplyse dig om, hvilke persondata advokatfirmaet behandler om dig, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis vi har registreret persondata om dig, kan der være flere årsager til det. I de fleste tilfælde er det fordi du selv, eller den virksomhed du repræsenterer, er klient hos os, men det kan også være, fordi dine persondata af andre årsager er indgået til os i forbindelse med en sag, hvor vi er involveret.

DATAANSVARLIG:

Advokat Anne Elisabeth Rømer er den dataansvarlige i Rømer Iosif Advokatfirma, Skolegade 14, 4300 Holbæk, tlf. 71743551, aer@riadvokat.dk, CVR. nr.40389814.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata, kan du rette henvendelse til advokat Anne Elisabeth Rømer.

 

PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL:

 

I forbindelse med advokatfirmaets bistand i din sag eller dit øvrige samarbejde med advokatfirmaet, har advokatfirmaet brug for – i nødvendigt omfang – at behandle og opbevare en række oplysninger om dig. Dette vil typisk være kontaktinformationer (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer), men afhængigt af sagens art og karakter kan det også være en eller flere af nedenstående oplysninger:

  • Lønsedler og ansættelseskontrakter

  • Oplysninger om etnicitet

  • Personnummer

  • Bankoplysninger

  • Kopi af sygesikringsbevis samt kørekort eller andet billede-ID

  • Helbredsoplysninger

  • Fotos

  • Økonomiske oplysninger

  • Oplysninger om strafbare forhold

Alle persondata bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de Advokatetiske Regler, retsplejeloven, databeskyttelsesloven og Forordningen, og vi behandler kun dine persondata, hvis vi har en saglig begrundelse for at gøre det.

Advokatfirmaets behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jf. Forordningens art. 6 (1) (f), som advokatfirmaet har i at behandle og opbevare klientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle din sag og dermed varetage dine interesser.

Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af at advokatfirmaet, i forbindelse med overholdelse af Hvidvaskloven, i en række tilfælde er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og billedlegitimation, jf. Forordningens art. 6 (1) (c).

Advokatfirmaet kan desuden behandle oplysninger om personnummer, når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller hvis behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med en offentlig myndighed, jf. Databeskyttelseslovens regler om behandling af personnummer.

I det omfang det er nødvendigt i forbindelse med behandlingen af din sag samt i forbindelse med varetagelse af dine interesser, vil advokatfirmaet behandle oplysninger om strafbare forhold, jf. Databeskyttelseslovens regler om behandling af oplysninger om strafbare forhold.

Advokatfirmaet kan i nødvendigt omfang behandle følsomme personoplysninger, når behandlingen sker for at fastlægge eller forsvare et retskrav, jf. Forordningens art. 9 (2) (f).

MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER:

 

Dine persondata behandles udelukkende af advokatfirmaet, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art.

Det kan være nødvendigt at videregive dine persondata til andre. Dette vil kun ske i nødvendigt omfang ud fra princippet om dataminimering. Videregivelse kan f.eks. ske til domstolene og sagens parter, herunder andre advokater, i forbindelse med en eventuel retssag eller lignende, eller til banker i forbindelse med en ejendomshandel. Det kan også være nødvendigt at videregive persondata til offentlige myndigheder, f.eks. i forbindelse med sociale sager.

Dit personnummer bliver videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med tinglysning.

Videregivelse af persondata sker inden for rammerne af de regler, vi er omfattet af og under iagttagelse af vores lovbestemte tavshedspligt.

Advokatfirmaet kan videregive oplysninger om strafbare forhold, når videregivelsen sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til dig selv, når hensynet til dine interesser klart overstiger hensynet til hemmeligholdelse.

Derudover kan dine persondata blive videregivet til dit forsikringsselskab, hvis advokatfirmaet skal søge om forsikringsdækning på dine vegne, eller til Civilstyrelsen og eventuelt Procesbevillingsnævnet, hvis vi skal søge om fri proces på dine vegne.

 

ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING OG INDSIGELSER:

 

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke persondata advokatfirmaet har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer advokatfirmaet en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelser mod, at data om dig gøres til genstand for behandling.

Derudover har du ret til at kræve registrerede persondata om dig berigtiget eller slettet, eller behandlingen heraf begrænset.

Hvis du under sagens behandling gør indsigelser mod advokatfirmaets behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, vil advokatfirmaet ikke længere kunne behandle sagen. Sagen vil herefter blive afsluttet og afregnet.

Der kan, i henhold til Forordningen, være konkrete situationer, hvor advokatfirmaet ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker indsigt i, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos advokatfirmaet, hvis du ønsker begrænsning af behandlingen af de registrerede personoplysninger eller har andre indsigelser, skal du rette henvendelse til advokat Anne Elisabeth Rømer på ar.romeriosif@outlook.dk eller på tlf. 71743551.

 

DATAPORTABILITET:

 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine persondata til en anden dataansvarlig. Hvis du ønsker dette, skal du henvende dig til advokat Anne Elisabeth Rømer, som vil vurdere, om betingelserne herfor er opfyldt.

 

VARIGHED AF OPBEVARING:

 

Din persondata vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra sagen er arkiveret, medmindre der er saglige årsager til at udvide denne periode. Dette er blandt andet for at udgå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogførings- og hvidvaskloven, hvor der også er særlige regler for, hvor længe vi skal opbevare dine persondata. Dine kontaktoplysninger opbevarer vi, så længe der er behov for, at vi skal kunne komme i kontakt med dig.

Hvis vores behandling af dine persondata sker på baggrund af, at du har givet samtykke til det, er du til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har vi ikke længere ret til at behandle dine data, medmindre der foreligger anden hjemmel. Vi vil i givet fald slette dine data. Det kan betyde, at vi ikke længere kan behandle din sag.

 

KLAGE:

 

Du har mulighed for at klage over advokatfirmaets behandling af dine persondata. Klage kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, dt@datatilsynet.dk

 

Anne Elisabeth Rømer, advokat

aer@riadvokat.dk

tlf. 71743551

bottom of page